Διαταραχές άρθρωσης και κατάποσης σε ασθενείς με Νευραλγία Τριδύμου

trigeminal-nerve

Εκπονήθηκε έρευνα στον τομέα της Λογοθεραπείας με θέμα: «Διαταραχές άρθρωσης και κατάποσης σε ασθενείς με χειρουργημένη Νευραλγία Τριδύμου». Σκοπός μας ήταν να διερευνήσουμε κατά πόσο ασθενείς με Νευραλγία Τριδύμου (Trigeminal neuralgia [T.N.]), παρουσιάζουν διαταραχές άρθρωσης ή / και  κατάποσης, ύστερα από χειρουργική επέμβαση στην οποία έχουν υποβληθεί για την εξάλειψη του πόνου και των συνοδών συμπτωμάτων της νόσου. Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε για εξέταση και περαιτέρω μελέτη, τελικά συμπεριέλαβε 11 χειρουργηθέντες ασθενείς με Νευραλγία Τριδύμου.

Ανάμεσα στις χειρουργικές επεμβάσεις, στις οποίες είχαν υποβληθεί οι συμμετέχοντες, συμπεριλαμβάνεται η διαδερμική συμπίεση μηνοειδούς γαγγλίου με μπαλόνι (Percutaneous Trigeminal Ganglion Balloon Compression [P.T.G.B.C.]) και η διαδερμική ριζόλυση με γλυκερόλη (Percutaneous Glycerol Rhizolysis [P.G.R.]). Στους συμμετέχοντες χορηγήσαμε μια ανασκοπική και μια αντικειμενική αξιολόγηση ομιλίας και κατάποσης. Η ανασκοπική λογοθεραπευτική αξιολόγηση αφορούσε στα συμπτώματα ή τα προβλήματα ομιλίας ή / και κατάποσης, που αντιμετώπιζαν οι συμμετέχοντες το χρονικό διάστημα, που προηγήθηκε του χειρουργείου. Η αντικειμενική λογοθεραπευτική αξιολόγηση αφορούσε στα συμπτώματα ή τα προβλήματα ομιλίας ή / και κατάποσης που αντιμετώπιζαν οι συμμετέχοντες το χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση του χειρουργείου. Τα αποτελέσματα της ανασκοπικής αξιολόγησης βασίστηκαν στις υποκειμενικές αναφορές των συμμετεχόντων ενώ τα αποτελέσματα της αντικειμενικής αξιολόγησης βασίστηκαν σε δικές μας αντικειμενικές παρατηρήσεις.

Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι τόσο η ομιλία όσο και η κατάποση των συμμετεχόντων διαταράχθηκαν ελάχιστα μετά το χειρουργείο. Αντίθετα, ο πόνος σε όλες τις καθημερινές λειτουργίες των συμμετεχόντων (ανάπαυση, μάσηση – κατάποση και ομιλία) περιορίστηκε σημαντικά και το πρόβλημα υπαισθησίας ή αιμωδίας, που εντοπιζόταν στην περιοχή του προσώπου, εξαλείφθηκε σχεδόν ολοκληρωτικά.  

30' Προαξιολόγηση
Δωρεάν

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας.